OPEN BRIEF aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland - 19 mei 2000

 

Naar aanleiding van de conferentie "WIE ZEGGEN JULLIE DAT IK BEN?" Een conferentie in het kader van de verbreding dialoog Kerk en Nieuwe Tijdsdenken. 3 juni 2000

 

 


Navigatietips:

Algemene disclaimer: zie onderaan


 

 

In deze brief willen wij onze zorg tot uitdrukking brengen met betrekking tot genoemde dialoog.

 

De aanleiding

Vorige week ontvingen wij een folder van het Landelijk Diensten Centrum van de SoW kerken (in samenwerking met de Hervormde Diakonie Den Haag). Het betreft een aankondiging van een conferentie in juni, met als onderwerp: "Wie zeggen jullie dat ik ben? - Conferentie in de reeks verbreding dialoog Kerk - Nieuw Tijdsdenken".

De folder werd door de leden van de kerkenraad grondig bestudeerd en onmiddellijk rezen er een aantal vragen:

De folder was hierover niet duidelijk. Blijkbaar werd met "Nieuw Tijdsdenken" iets bedoeld dat heel dichtbij New Age staat. Inderdaad in de folder zijn er voldoende indicaties dat het over New Age gaat. Citaat: "Het is opvallend hoe vaak auteurs van het Nieuwe Tijdsdenken schrijven over Christus of de Christus als goddelijke werkelijkheid, kracht of persoon. Een bekend voorbeeld is 'A Course in Miracles', waarvan onlangs de Nederlandse vertaling verscheen". Men hoeft niet een deskundige te zijn om te weten dat "A Course in Miracles" een van de bekendste New Age boeken is.

Dus, een dialoog tussen "New Age" en de Kerk.

 

Verdieping

We wilden daarover iets meer weten. In een dialoog heb je twee partijen die met elkaar spreken. Het doel van een dialoog is elkaars ideeën te leren kennen, je eigen idee proberen te verdedigen en eventueel elkaars ideeën bekritiseren. (Je eigen ideeën verdedigen en de ideeën van iemand anders bekritiseren is volgens ons een noodzakelijke stap van het dialogisch proces: men moet de ideeën van de andere respecteren, maar men hoeft ze niet te accepteren!)

Uitgaande van de dialoog komen we bij de volgende vraag: wie zijn de sprekers die het thema moeten inleiden? In de folder staat het zo vermeld: "Dagpresentatie: Dr. Pieter van Hoof, theoloog en communicatiedeskundige"; "Drs Jacob Slavenburg, historicus en publicist"; "Drs. Wim Schuwirth, beschouwt zichzelf als gelovige en is theoloog en filosoof".

Dr. Van Hoof gaat voor de dagpresentatie zorgen. Hij heeft een aantal boeken over communicatietheorie geschreven. Zijn rol als presentator past bij zijn interesse veld.

Jacob Slavenburg is niet alleen historicus en publicist. Hij staat bekend als gnosticus. Hij is oprichter van de Stichting Gnosis, ondermeer op het internet aanwezig. Daar is onder andere het volgende te vinden:

"Vast verbonden aan de Stichting Gnosis is Jacob Slavenburg. Hij is bekend geworden door zijn vele publicaties over de vroege geschiedenis van het christendom en vooral over de gnosis. Verder schreef hij over vervalsing in de bijbelse geschriften, over verschillende spirituele stromingen en over de eenheid van het vrouwelijke en mannelijke".

Duidelijk. Jacob Slavenburg is de vertegenwoordiger van het Nieuwe Tijdsdenken in deze conferentie.

 

Wie is de andere "inleider"? "Drs. Wim Schuwirth, beschouwt zichzelf als gelovige en is theoloog en filosoof" staat in de folder vermeld. Opvallend is dat hij zichzelf "beschouwt" als gelovige, maar dat hij een theoloog en filosoof IS! Het is dus niet uit bescheidenheid dat hij zich als een gelovige beschouwt. Hij IS theoloog! Hij IS filosoof. IS hij gelovige?

Na enig bibliografische onderzoek werd het duidelijk waar drs. Schuwirth voor staat. De resultaten zijn heel interessant. Hij is een deskundige in de leer van Rudolf Steiner, DE Rudolf Steiner, oprichter van de Antroposofie!

Drs Schuwirth heeft de werken van Steiner bestudeerd, wat niet hoeft te zeggen dat hij de opvattingen van de antroposofie deelt. Waar staat drs. Schuwirth? Een citaat uit zijn boek "Eerst Zien" (1996, Kampen: Kok, serie Transparant) laat o.i. daarover geen onduidelijkheid bestaan:

"Op de vraag of ik in reïncarnatie geloof, is mijn antwoord: niet; want reïncarnatie spreekt voor mij vanzelf. Geloven heeft voor mij van doen met wat níet vanzelfsprekend is..."

Het boek is vol gnostische opvattingen (het verschil tussen Jezus en Christus, de twee wezens die een zijn geworden, de verandering van Jezus na de doop,... noem maar op). Wel is het moeilijk te ontwaren wat van Steiner komt en wat van Schuwirth. Maar het citaat hierboven is meer dan voldoende: Drs. Schuwirth deelt niet de christelijke positie volgens de officiële leer van de Kerken (ook de Samen op Weg kerken) en door de orthodoxe christenen in de praktijk gebracht.

De conferentie zal dus een dialoog zijn tussen een gnosticus en een gnosticus! Waarbij over het onderscheid tussen Slavenburg en Schuwirth gezegd kan worden; waarschijnlijk staat de eén voor een gnostisch dualistische opvatting, terwijl de ander voor een meer gnostisch monistische opvatting staat.

 

Nog dieper

We hebben meer informatie opgevraagd bij het L.D.C. in Utrecht. Met name ook om de achterliggende bedoelingen van een dialoog als deze te ontdekken. Wellicht zou dat meer helderheid kunnen verschaffen. Zij hebben ons twee documenten toegestuurd over de organisatie en het doel van de conferentie. Doelstellingen en uitwerkingen daarvan staan beschreven in het document "PLAN VAN AANPAK 1999 - 2002 VERBREDING DIALOOG KERK - NIEUWE TIJDSDENKEN" van de Samen Op Weg Kerken.

Dit document is een schoolvoorbeeld van onduidelijkheid. Wat zijn de doelen van dit plan? Willen de Samen Op Weg Kerken het Nieuwe Tijdsdenken gaan bestrijden of juist bevorderen? Blijkbaar zijn er mensen in de Kerken die dit Denken aanvaarden of interessant vinden. Wat willen de SoW Kerken bereiken met dit plan, deze mensen terug op "het juiste pad" brengen of ze juist aanmoedigen in hun zoektocht?

Een passage uit dit document doet blijken dat met name het laatste (Nieuw Tijdsdenkers aanmoedigen) de bedoeling is van dit plan:

"Waarom moest er nieuw project komen?
De mensen met New-Age - interesse in de gemeente hebben behoefte aan ondersteuning, waardoor zij zich in de gemeente meer op hun gemak kunnen voelen. Men functioneert betrekkelijk los van elkaar.
"

 

Conclusie

De SoW kerken organiseren een drietal conferenties (en een LANDELIJK AANSPREEKPUNT) om, blijkbaar, het New Age denken in de Kerken te bevorderen. Ze organiseren een conferentie in Den Haag, op 3 juni, waarin twee gnostische sprekers uitgenodigd zijn hun standpunt uit te leggen.

Een vraag dringt zich bij ons op: "Waar zijn we mee bezig?"

 

Luigi Farricella
Bestuurslid, Stichting Europese Apologetiek
Kersengaarde 203
2272 ND Voorburg
http://www.apologetique.org
http://www.apologetiek.nl

Rein Hoekstra
Predikant van de Pax Christikerk, wijk IV van de Gereformeerde Kerk Oost Den Haag
Vlamenburg 4
2591 AS Den Haag

 

Afschrift gezonden aan:

 


Zie ook : SoW conferentie over Nieuwe Tijdsdenken: SoW standpunt anti-christelijk? - 22 mei 2000

 


Aantal bezoekers sinds 22 mei 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Pagina Layout: Copyright 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 22 mei 2000
Pagina bijgewerkt op: 

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.