artikelen36b.gif (1662 bytes)

Godsdienstfilosofie

 

Navigatietips:
als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

Lijst van alle artikelen:

 

Serie 'het atheïsme weerlegd':

Nederlandse atheïsme:

 

Theïsme (Godsbewijzen en goddelijke eigenschappen):

Pantheïsme (oosterse werelbeeld)

 


Het atheïsme weerlegd.

In de artikelenserie:het atheisme weerlegd, worden veel gehoorde bezwaren van atheisten tegen het theisme benaderd; eveneens een kritiek op het atheisme. In 'Atheisme is projectie' (door Jacques van der Meer)   wordt uitgelegd het veelgenoemde bezwaar dat geloof een verlangen is dat er een God bestaat. Verschillende tegenargumenten zullen gegeven worden.

In 'De zelfmoord van de rationaliteit' (door Jacques van der Meer) , zal uitgelegd worden dat atheisme leidt tot vernietiging van het denken zelf.

In 'Atheisme en het probleem van het kwaad' (door Jacques van der Meer) wordt het probleem van het kwaad benaderd ten opzichte van het bestaan van het kwaad.

Het probleem van het lijden (Tjerk W. Muller) verkent het traditionele anti-Godsbewijs van het lijden verder. Uitvoerige en technische filosofische discussies worden zoveel mogelijk vermeden in betoog dat vooral wil verhelderen. 


De argumenten van de atheïst Philipse

De atheïstiche nederlandse filosoof Philipse beredeneert, op basis van de religieuze intolerantie en van het bestaan van verschillende godsdiensten, dat alleen het atheïsme rationeel en aanvaardbaar is. Lees een antwoord op zijn stelling in 'Religieus relativisme, tolerantie en Philipse's atheïsme' (door Bruno D. Gedressac).

Philipse heeft ook argumenten op basis van het hiernamaals, de domheid van de godsdienstige mens en moraliteit. Lees een antwoord erop in 'Drie atheïstische stellingen van Philipse' (door Bruno D. Gedressac)

Een ander argument dat Philipse noemt, is het argument van cognitieve dissonantie. Lees een uitleg ervan en een antwoord erop in 'Atheisme en cognitieve dissonantie' (door Jacques van der Meer)

 


Theïsme (Godsbewijzen en goddelijke eigenschappen)

Godsbewijzen worden vaak heftig afgewezen worden door zowel theïsten als niet-theïsten. Zijn Godsbewijzen wel degelijk betekenisvol, ook in onze tijd? : De zin en onzin van Godsbewijzen (door Jacques van der Meer)

Kan men het bestaan van God bewijzen? En welke eigenschappen zou God kunnen hebben? Deze vragen worden hieronder behandeld.

In dit essay vindt in de eerste plaats een bespreking van het klassieke kosmologisch godsbewijs plaats. In de tweede plaats wordt een verdediging gegeven van het kalam kosmologisch godsbewijs:

 

Over predestinatie en vrije wil wordt veel gedacht, juist binnen orthodoxe kringen. Deze studie zelf zal zich niet zo zeer richten op voorbestemming zelf, maar op een ander aspect van Gods eeuwigheid, namelijk zijn voorkennis, en zich de vraag stellen hoe zich die verhoudt tot de menselijke vrijheid. Anselmus en Luther zullen daarbij als voorbeelden worden genomen: Willens en wetens: Anselmus en Luther over de verhouding van Gods voorkennis met de vrije wil  (door Tjerk W. Muller)

Kan God wonderen verrichten? Is het ook redelijk om wonderen als historische gebeurtenissen te beschouwen? : Wonderen, mogelijkheid of onzin? (door Gigi Farricella)

Hoe kan men zich de eeuwigheid voorstellen? door Pater Jean-David (offsite, bij het Katholiek Nieuwsblad)


Pantheïsme (oosterse werelbeeld)

 

De New Age onze leefwereld op tal van gebieden is doorgedrongen. Wat is New Age precies en wat belooft zij waar te kunnen maken?  Hoe komt het dat New Age zo'n grote aantrekkingskracht heeft op mensen, juist in onze westerse cultuur? Een paar vragen, die in dit artikel aan bod zullen komen:

 


Aantal bezoekers sinds 30 augustus 1998:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 30 aug. 1998
Pagina bijgewerkt op: 6 mei 2001

 

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.